Dardan Sejdiu
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
225,000.00 €
15,000.00 €
42,600.00 €
25,344.00 €
18,240.00 €
12,000.00 €
338,184.00 €
2018
225,000.00 €
15,000.00 €
39,600.00 €
11,380.00 €
18,240.00 €
12,000.00 €
321,220.00 €