Fidan Rekaliu
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
145,000.00 €
5,000.00 €
20,289.80 €
170,289.80 €
2019
145,000.00 €
5,000.00 €
22,258.00 €
172,258.00 €
2018
145,000.00 €
5,000.00 €
8,175.35 €
158,175.35 €