Bajrush Xhemajli
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
166,000.00 €
9,000.00 €
15,000.00 €
59,696.26 €
17,376.00 €
13,692.00 €
7,680.00 €
288,444.26 €
2020
166,000.00 €
9,000.00 €
0.00 €
75,580.47 €
17,376.00 €
13,704.00 €
7,680.00 €
289,340.47 €
2012
166,000.00 €
10,000.00 €
0.00 €
460.00 €
11,800.00 €
0.00 €
5,800.00 €
194,060.00 €
2011
166,000.00 €
10,000.00 €
0.00 €
0.00 €
13,200.00 €
0.00 €
5,640.00 €
194,840.00 €