Haki Rugova
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
174,000.00 €
4,000.00 €
0.00 €
47,000.00 €
15,876.00 €
3,600.00 €
244,476.00 €
2020
174,000.00 €
5,000.00 €
0.00 €
47,000.00 €
15,876.00 €
3,600.00 €
245,476.00 €
2019
94,000.00 €
5,000.00 €
0.00 €
40,000.00 €
15,876.00 €
3,600.00 €
158,476.00 €
2018
94,000.00 €
6,000.00 €
0.00 €
18,000.00 €
15,876.00 €
3,000.00 €
136,876.00 €
2017
129,000.00 €
7,000.00 €
0.00 €
30,000.00 €
19,412.00 €
3,000.00 €
188,412.00 €
2016
129,000.00 €
7,000.00 €
0.00 €
0.00 €
21,696.00 €
3,000.00 €
160,696.00 €
2015
129,000.00 €
11,000.00 €
0.00 €
1,200.00 €
20,100.00 €
3,600.00 €
164,900.00 €
2014
129,000.00 €
8,000.00 €
100,000.00 €
1,200.00 €
12,540.00 €
3,600.00 €
254,340.00 €
2013
129,000.00 €
8,000.00 €
100,000.00 €
1,200.00 €
12,540.00 €
3,600.00 €
254,340.00 €
2012
129,000.00 €
8,000.00 €
100,000.00 €
1,200.00 €
10,980.00 €
3,600.00 €
252,780.00 €
2011
129,000.00 €
8,000.00 €
100,000.00 €
1,200.00 €
13,200.00 €
3,000.00 €
254,400.00 €