Sokol Bashota
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2018
400,000.00 €
28,000.00 €
18,329.00 €
14,807.00 €
0.00 €
461,136.00 €
2017
400,000.00 €
28,000.00 €
15,670.00 €
14,807.00 €
0.00 €
458,477.00 €
2016
400,000.00 €
29,500.00 €
13,946.00 €
14,807.00 €
12,000.00 €
470,253.00 €
2015
350,000.00 €
31,000.00 €
17,304.00 €
35,675.00 €
12,000.00 €
445,979.00 €
2014
330,000.00 €
31,000.00 €
0.00 €
31,400.00 €
0.00 €
392,400.00 €
2013
330,000.00 €
31,000.00 €
0.00 €
31,400.00 €
0.00 €
392,400.00 €
2012
330,000.00 €
31,000.00 €
0.00 €
31,400.00 €
0.00 €
392,400.00 €
2011
330,000.00 €
31,000.00 €
0.00 €
31,400.00 €
0.00 €
392,400.00 €