Xhabir Zharku
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2012
880,000.00 €
28,000.00 €
1,500.00 €
53,714.00 €
3,000.00 €
966,214.00 €
2011
880,000.00 €
28,000.00 €
1,500.00 €
47,182.00 €
30,036.00 €
986,718.00 €