Gradimir Mikic
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
280,000.00 €
10,000.00 €
15,377.00 €
0.00 €
305,377.00 €
2016
280,000.00 €
10,000.00 €
15,832.00 €
0.00 €
305,832.00 €
2015
280,000.00 €
10,000.00 €
13,078.00 €
1,290.00 €
304,368.00 €
2014
260,000.00 €
10,000.00 €
10,416.00 €
0.00 €
280,416.00 €
2013
260,000.00 €
10,000.00 €
10,416.00 €
0.00 €
280,416.00 €