Mimoza Kusari - Lila
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
245,000.00 €
8,000.00 €
1,000.00 €
13,987.41 €
23,453.04 €
1,000.00 €
12,298.10 €
304,738.55 €
2021
245,000.00 €
9,000.00 €
1,000.00 €
3,508.00 €
22,431.00 €
1,000.00 €
10,985.49 €
292,924.49 €
2020
250,000.00 €
11,500.00 €
0.00 €
599.00 €
21,606.53 €
0.00 €
15,959.63 €
299,665.16 €
2019
270,000.00 €
12,200.00 €
0.00 €
0.00 €
27,774.00 €
0.00 €
10,350.40 €
320,324.40 €
2017
270,000.00 €
17,000.00 €
0.00 €
0.00 €
14,094.00 €
0.00 €
11,788.00 €
312,882.00 €
2016
270,000.00 €
0.00 €
0.00 €
7,266.00 €
15,577.00 €
0.00 €
27,400.00 €
320,243.00 €
2015
270,000.00 €
0.00 €
0.00 €
4,241.00 €
17,689.00 €
0.00 €
12,746.00 €
304,676.00 €
2014
270,000.00 €
0.00 €
0.00 €
4,500.00 €
14,480.00 €
0.00 €
15,068.00 €
304,048.00 €
2013
270,000.00 €
0.00 €
0.00 €
4,500.00 €
13,296.00 €
0.00 €
13,200.00 €
300,996.00 €
2012
270,000.00 €
0.00 €
0.00 €
4,500.00 €
13,301.00 €
0.00 €
42,050.00 €
329,851.00 €
2011
270,000.00 €
0.00 €
0.00 €
5,500.00 €
19,776.00 €
0.00 €
25,584.00 €
320,860.00 €