Sokol Haliti
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2023
70,000.00 €
15,000.00 €
20,522.00 €
14,652.00 €
12,576.00 €
5,940.00 €
138,690.00 €
2022
195,000.00 €
15,000.00 €
30,088.59 €
14,592.00 €
6,000.00 €
5,940.00 €
266,620.59 €
2021
195,000.00 €
15,000.00 €
30,072.75 €
0.00 €
28,020.00 €
5,940.00 €
274,032.75 €
2020
195,000.00 €
15,000.00 €
32,100.00 €
14,460.00 €
25,860.00 €
5,949.24 €
288,369.24 €
2019
70,000.00 €
15,000.00 €
32,248.00 €
13,788.00 €
7,440.00 €
5,949.00 €
144,425.00 €
2018
195,000.00 €
15,000.00 €
32,248.00 €
20,208.00 €
0.00 €
5,700.00 €
268,156.00 €
2017
195,000.00 €
15,000.00 €
32,980.00 €
18,524.00 €
0.00 €
5,678.00 €
267,182.00 €
2016
195,000.00 €
15,000.00 €
32,980.00 €
18,524.00 €
0.00 €
5,678.00 €
267,182.00 €
2015
57,000.00 €
0.00 €
11,553.00 €
12,556.00 €
0.00 €
5,544.00 €
86,653.00 €
2014
195,000.00 €
15,000.00 €
33,000.00 €
17,280.00 €
0.00 €
4,500.00 €
264,780.00 €