Bashkim Ramosaj
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
400,250.00 €
5,000.00 €
14,328.00 €
419,578.00 €
2019
160,000.00 €
0.00 €
13,800.00 €
173,800.00 €
2018
160,000.00 €
0.00 €
13,800.00 €
173,800.00 €