Verica Ceranic
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
152,700.00 €
0.00 €
94,349.52 €
226,337.46 €
7,940.00 €
0.00 €
481,326.98 €
2021
67,000.00 €
4,000.00 €
21,823.28 €
42,903.27 €
7,780.00 €
0.00 €
143,506.55 €
2020
67,000.00 €
4,000.00 €
30,061.00 €
31,807.00 €
840.00 €
5,200.00 €
138,908.00 €
2019
67,000.00 €
4,000.00 €
20,372.00 €
37,932.00 €
0.00 €
4,200.00 €
133,504.00 €