Besnik Berisha
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
359,000.00 €
67,000.00 €
12,600.00 €
3,828.00 €
3,000.00 €
445,428.00 €