Alban Hyseni
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
471,490.00 €
10,700.00 €
0.00 €
21,896.12 €
28,800.00 €
0.00 €
532,886.12 €
2020
471,490.00 €
8,500.00 €
6,100.00 €
24,000.00 €
28,800.00 €
4,440.00 €
543,330.00 €