Arben Vitia
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
400,000.00 €
27,000.00 €
9,012.00 €
13,812.00 €
18,000.00 €
467,824.00 €
2020
400,000.00 €
27,000.00 €
1,400.00 €
38,182.00 €
11,676.00 €
478,258.00 €