Usmen Baldzi
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
81,000.00 €
4,500.00 €
1,000.00 €
13,776.00 €
5,040.00 €
105,316.00 €
2018
93,000.00 €
2,000.00 €
0.00 €
14,402.00 €
5,040.00 €
114,442.00 €
2017
93,000.00 €
3,000.00 €
0.00 €
18,384.00 €
5,040.00 €
119,424.00 €
2016
54,000.00 €
4,000.00 €
0.00 €
15,607.62 €
4,956.00 €
78,563.62 €
2015
54,000.00 €
4,000.00 €
900.00 €
20,010.00 €
3,840.00 €
82,750.00 €
2014
44,000.00 €
4,000.00 €
2,000.00 €
15,700.00 €
3,840.00 €
69,540.00 €
2013
28,000.00 €
4,000.00 €
4,000.00 €
16,396.00 €
3,840.00 €
56,236.00 €
2012
16,000.00 €
5,000.00 €
4,000.00 €
12,000.00 €
4,000.00 €
41,000.00 €