Ardian Shala
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
75,000.00 €
40,500.00 €
25,000.00 €
3,430.00 €
20,580.00 €
5,196.00 €
169,706.00 €
2020
75,000.00 €
26,500.00 €
25,000.00 €
4,010.00 €
34,716.00 €
5,196.00 €
170,422.00 €