Elbert Krasniqi
(Ministër i Administrimit dhe Pushtetit Lokal)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
225,000.00 €
5,000.00 €
39,748.17 €
14,700.00 €
10,320.00 €
12,036.00 €
306,804.17 €
2021
225,000.00 €
17,000.00 €
5,300.00 €
15,852.00 €
10,080.00 €
12,036.00 €
285,268.00 €
2020
225,000.00 €
20,000.00 €
3,550.00 €
17,376.00 €
10,080.00 €
12,036.00 €
288,042.00 €