Emran Rrahmani
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
89,600.00 €
10,000.00 €
807.00 €
3,082.00 €
9,830.00 €
113,319.00 €