Hajredin Hyseni
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
164,000.00 €
5,000.00 €
5,000.00 €
6,868.00 €
11,058.00 €
2,738.00 €
12,942.00 €
207,606.00 €
2018
164,000.00 €
5,000.00 €
5,000.00 €
2,878.24 €
16,824.00 €
0.00 €
11,364.00 €
205,066.24 €
2017
164,000.00 €
18,000.00 €
5,000.00 €
20,330.33 €
14,208.00 €
0.00 €
12,000.00 €
233,538.33 €
2016
67,000.00 €
51,000.00 €
0.00 €
2,122.00 €
14,148.00 €
0.00 €
9,600.00 €
143,870.00 €
2015
50,000.00 €
31,500.00 €
0.00 €
706.00 €
12,362.76 €
0.00 €
9,600.00 €
104,168.76 €
2014
92,000.00 €
31,500.00 €
0.00 €
884.00 €
12,360.00 €
0.00 €
9,600.00 €
146,344.00 €
2013
102,000.00 €
11,500.00 €
0.00 €
7,700.00 €
12,360.00 €
0.00 €
9,600.00 €
143,160.00 €
2012
102,000.00 €
0.00 €
0.00 €
4,400.00 €
12,000.00 €
0.00 €
9,600.00 €
128,000.00 €
2011
102,000.00 €
11,500.00 €
0.00 €
800.00 €
12,000.00 €
0.00 €
9,600.00 €
135,900.00 €
2010
90,000.00 €
0.00 €
0.00 €
18,300.00 €
23,360.00 €
0.00 €
8,800.00 €
140,460.00 €