Fetah Rudi
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
28,000.00 €
22,140.00 €
2,100.00 €
52,240.00 €