Fidan Jilta
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
750,000.00 €
20,000.00 €
25,400.97 €
6,228.00 €
801,628.97 €
2020
750,000.00 €
13,000.00 €
16,920.00 €
5,280.00 €
785,200.00 €