Floretë Zejnullahu
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2022
823,800.00 €
82,000.00 €
1,800.00 €
8,355.90 €
30,000.12 €
67,431.15 €
1,013,387.17 €
2020
816,800.00 €
28,500.00 €
0.00 €
309.47 €
21,432.65 €
35,745.84 €
902,787.96 €