Frashër Demaj
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
476,000.00 €
22,500.00 €
19,851.00 €
35,159.35 €
2,283.00 €
555,793.35 €