Ibrahim Gashi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2012
425,000.00 €
40,500.00 €
25,000.00 €
27,360.00 €
0.00 €
517,860.00 €
2010
425,000.00 €
28,500.00 €
0.00 €
33,240.00 €
0.00 €
486,740.00 €