Mirlinda Sopi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
119,500.00 €
7,500.00 €
23,537.70 €
7,908.00 €
5,880.00 €
164,325.70 €
2020
115,000.00 €
7,500.00 €
8,800.00 €
35,160.00 €
5,880.00 €
172,340.00 €