Sejdi Hoxha
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
353,000.00 €
34,000.00 €
20,542.47 €
27,316.75 €
3,290.00 €
3,745.00 €
441,894.22 €