Shkëmb Manaj
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
323,000.00 €
6,600.00 €
1,683.00 €
5,800.00 €
337,083.00 €
2020
225,000.00 €
500.00 €
8,166.00 €
5,100.00 €
238,766.00 €