Shkëmb Manaj
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
225,000.00 €
500.00 €
8,166.00 €
5,100.00 €
238,766.00 €