Shkumbin Gashi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
270,000.00 €
19,000.00 €
2,000.00 €
20,400.00 €
5,484.00 €
5,136.00 €
322,020.00 €
2020
180,000.00 €
19,000.00 €
1,500.00 €
9,781.20 €
5,484.00 €
5,136.00 €
220,901.20 €