Shpëtim Rudi
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2015
100,000.00 €
4,200.00 €
36,914.00 €
19,582.00 €
7,788.00 €
168,484.00 €
2014
100,000.00 €
4,200.00 €
24,491.60 €
14,190.00 €
6,960.00 €
149,841.60 €
2013
100,000.00 €
4,200.00 €
23,002.00 €
16,940.00 €
6,960.00 €
151,102.00 €
2012
100,000.00 €
0.00 €
14,739.43 €
16,940.00 €
6,960.00 €
138,639.43 €
2011
100,000.00 €
0.00 €
6,859.00 €
16,940.00 €
6,960.00 €
130,759.00 €