Avni Zogiani
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
130,000.00 €
8,000.00 €
1,000.00 €
21,140.00 €
13,740.00 €
15,480.00 €
189,360.00 €