Bashkim Nurboja
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
720,000.00 €
4,500.00 €
5,018.84 €
14,376.00 €
5,244.96 €
749,139.80 €