Blerim Reka
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
367,500.00 €
7,000.00 €
215.00 €
20,548.00 €
6,490.00 €
401,753.00 €