Eldis Abazi
(Zëvendësminister në Ministrinë e Zhvillimit Rajonal)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2020
210,000.00 €
12,884.16 €
5,400.00 €
228,284.16 €