Fatbardha Emini
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
5,000.00 €
10,672.00 €
13,512.00 €
5,190.00 €
34,374.00 €
2020
5,000.00 €
6,000.00 €
12,876.00 €
5,040.00 €
28,916.00 €