Florian Dushi
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
333,483.00 €
16,000.00 €
4,631.26 €
13,884.00 €
1,260.00 €
3,864.00 €
373,122.26 €
2020
333,483.00 €
15,000.00 €
358.00 €
13,893.48 €
0.00 €
3,872.40 €
366,606.88 €