Florian Dushi
(Zëvendës Ministër në Ministrinë e Drejtësisë)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
333,483.00 €
15,000.00 €
358.00 €
13,893.48 €
3,872.40 €
366,606.88 €