Inci Halaç
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
78,300.00 €
787.41 €
12,768.00 €
3,600.00 €
95,455.41 €