Ivan Milojevic
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
161,000.00 €
10,000.00 €
13,200.00 €
184,200.00 €