Nenad Talic
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
259,000.00 €
25,000.00 €
32,873.63 €
13,800.00 €
1,080.00 €
5,300.00 €
337,053.63 €