Selim Selimi
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
117,168.00 €
20,000.00 €
1,000.00 €
0.00 €
1,140.00 €
24,384.00 €
163,692.00 €
2020
117,168.00 €
0.00 €
1,000.00 €
14,880.00 €
4,800.00 €
24,000.00 €
161,848.00 €