Enis Sulejmanovic
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
241,000.00 €
4,000.00 €
7,242.93 €
6,912.41 €
0.00 €
259,155.34 €
2020
241,000.00 €
4,000.00 €
12,408.00 €
0.00 €
5,856.00 €
263,264.00 €