Enis Sulejmanovic
(Zëvendës Ministër në Ministrinë për Komunitet dhe Kthim)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
241,000.00 €
4,000.00 €
12,408.00 €
5,856.00 €
263,264.00 €