Selim Kryeziu
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
165,000.00 €
5,000.00 €
166.07 €
13,296.00 €
5,196.00 €
188,658.07 €
2020
165,000.00 €
5,000.00 €
300.00 €
13,308.00 €
5,196.00 €
188,804.00 €