Nehat Ramadani
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
71,500.00 €
3,000.00 €
51,750.00 €
1,080.00 €
31,331.00 €
158,661.00 €