Arbër Grabovci
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
90,000.00 €
6,500.00 €
2,727.00 €
2,470.39 €
13,394.30 €
6,240.00 €
5,400.00 €
126,731.69 €
2020
90,000.00 €
6,500.00 €
2,727.00 €
1,500.00 €
15,994.00 €
6,240.00 €
5,400.00 €
128,361.00 €