Halil Matoshi
(Zëvendës Ministër në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Total
2021
45,000.00 €
12,000.00 €
7,200.00 €
64,200.00 €
2020
45,000.00 €
14,748.00 €
7,200.00 €
66,948.00 €