Nita Shala
(Zëvendës Ministër në Ministrinë e Drejtësisë)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
482,650.00 €
11,000.00 €
184.84 €
8,113.96 €
27,785.48 €
65,660.97 €
595,395.25 €
2021
234,650.00 €
10,000.00 €
184.84 €
48,890.50 €
16,861.49 €
47,355.14 €
357,941.97 €
2020
234,650.00 €
10,000.00 €
184.84 €
21,523.00 €
22,926.66 €
76,356.00 €
365,640.50 €