Reshat Nurboja
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
370,000.00 €
13,000.00 €
13,300.00 €
25,128.00 €
11,400.00 €
10,492.56 €
443,320.56 €