Sreten Trajkovic
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
85,000.00 €
8,500.00 €
22,800.00 €
7,200.00 €
123,500.00 €