Bajram Kastrati
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
405,000.00 €
31,000.00 €
1,094.96 €
0.00 €
6,000.00 €
443,094.96 €
2020
405,000.00 €
31,000.00 €
450.00 €
6,000.00 €
0.00 €
442,450.00 €