Enver Dugolli
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
223,000.00 €
11,000.00 €
28,596.00 €
9,084.00 €
10,560.00 €
282,240.00 €