Luan Gola
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
1,580,000.00 €
18,000.00 €
4,000.00 €
43,200.00 €
17,600.00 €
4,200.00 €
7,200.00 €
1,674,200.00 €